top of page

Hoe ver gaat de aansprakelijkheid als werkgever?

Het antwoord is simpel, die gaat ver! Er zijn twee soorten werkgeversaansprakelijkheid. In dit artikel leggen we ze aan je voor en geven we aan hoe je je hiervoor kunt verzekeren.


Aansprakelijkheid als gevolg van onveiligheid van de werkplek

Stel, een werknemer breekt zijn been op de werkvloer. Het simpele feit dat de werknemer schade heeft, is onvoldoende om de werkgever daarvoor aansprakelijk te houden. Er moet sprake zijn van de schending van de zorgplicht van de werkgever. De zorgplicht van de werkgever is ruim uitgelegd in de wet. De werkomgeving moet veilig zijn. Er wordt verwacht dat de werkgever (veiligheids)instructies geeft en daar toezicht op houdt. Bij grotere veiligheidsrisico’s, is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever groter. Deze aansprakelijkheid geldt ook als gewerkt wordt met uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs.

Ontstaat er bij de werknemer schade, dan kan de werknemer de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:658 BW. De werkgever kan daarna alleen nog aan de aansprakelijkheid ontkomen als hij kan bewijzen dat aan de zorgplicht voor veiligheid is voldaan, of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De bewijslast daarvoor ligt bij de werkgever. De praktijk leert dat het als werkgever erg lastig is om dit te kunnen aantonen.


Aansprakelijkheid bij ZZP-ers

Uit de rechtspraak blijkt dat ZZP-ers in bepaalde gevallen ook hun opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen bij arbeidsongevallen. De aansprakelijkheid is beperkt tot de situaties waarbij de ZZP-er wordt ingeschakeld voor werkzaamheden die thuis horen binnen de normale bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Huurt een schildersbedrijf een ZZP-er in als extra schilder en krijgt deze een arbeidsongeval door een defecte ladder, dan kan hij het bedrijf aansprakelijk stellen. Huurt het schildersbedrijf een ZZP-er in voor loodgieterswerk omdat ze dat zelf niet doen of kunnen, dan geldt er geen werkgeversaansprakelijkheid.


Welke schadevergoeding kan werknemer eisen?

De werknemer kan bij een bedrijfsongeval dan wel beroepsziekte het volgende eisen: • gederfde inkomsten (indien geen loondoorbetaling plaatsvindt bijv. bij ZZP-ers) • ziektekosten • immateriële schade.


Aansprakelijk zijn op grond van goed werkgeverschap

Wanneer een ongeval niet plaatsvindt ‘tijdens het normale werk’, maar wel verband houdt met het werk, kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden wel aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de werknemer lijdt. Bijvoorbeeld bedrijfsuitjes: je bent niet aan het werk, maar er is toch een zeker verband met het werk. Zeker als het bedrijfsuitje min of meer verplicht wordt gesteld, dan zal er eerder aansprakelijkheid zijn. De werkgever is dan niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW, maar op basis van het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW).


Goed werkgeverschap houdt volgens de rechtspraak ook in dat de werkgever moet zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers van wie het werk ertoe kan leiden dat zij betrokken raken bij een verkeersongeval. De rechter kijkt dan wel of er voor dit risico een behoorlijke verzekering tegen een betaalbare premie af te sluiten was voor de werkgever. Wanneer zo’n verzekering voorhanden is maar de werkgever zo’n verzekering niet heeft afgesloten, is de werkgever in de zorgplicht tekortgeschoten en is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer.


Woon-werkverkeer of werk-werkverkeer

De vuistregel hiervoor is:

· Zuiver woon-werkverkeer vindt plaats in de privésfeer van de werknemer. Hiervoor is de werkgever niet aansprakelijk;

  • Werk-werkverkeer (verkeer tijdens werktijd in de uitoefening van de werkzaamheden) valt onder de omschrijving van werkplek. Hiervoor is de werkgever wel aansprakelijk.


Welke verzekering?

Nagenoeg alle bedrijven hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid voor onveilige werkomstandigheden is dan vaak voldoende afgedekt.

Voor het goed werkgeverschap zijn ook steeds meer producten af te sluiten. Te denken valt aan een werknemerschadeverzekering en/of een collectieve ongevallen verzekering. Lang niet alle werkgevers hebben hiervoor een passende verzekering afgesloten. Voor werknemers die deelnemen aan het verkeer is het goed werkgeverschap te verzekeren via schadeverzekering inzittenden of een WEGAM/WEGAS verzekering.


Het is belangrijk als werkgever hier eens bij stil te staan! Heb je vragen, bel of mail met ons, wij helpen je er graag verder mee!


Comentarios


bottom of page